Vedtægter

Vedtægter for Assens Billardklub af 1949

§ 1


Navn og hjemsted:
Klubbens navn er Assens Billardklub af 1949. Den er stiftet d. 18. oktober 1949 med hjemsted i Assens by.


§ 2


Klubbens formål er at:
1.    vække, vedligeholde og fremme interessen for al sportslig billardspil.

2.    styrke og beskytte kammeratskabet blandt medlemmerne.

3.    knytte kammeratskab og venskab med andre billardklubber


§ 3


Medlemmer:
Stk. 1    Som medlem kan optages enhver person. For personer under 16 år kræves forældrenes samtykke. Begæring om optagelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket, der fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Den endelige afgørelse om optagelse træffes på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 2    Medlemmerne har pligt til at gøre sig bekendt med klubbens vedtægter og reglementer.

Stk. 3    Klubben optager ikke nogle som har karantæne eller som er udelukket af nogen anden klub under DDBU.

Stk. 4    Medlemmer med mere end 3 måneders kontingentrestance slettes og kan kun genoptages som medlem efter ny ansøgning og mod at betale kontingentrestancen.

Stk. 5    Udmeldelse af klubben skal ske til kassereren eller et bestyrelsesmedlem og kontingent skal være betalt.


§ 4


Lokaler:    
Stk. 1.     Kun medlemmer med hustand samt tilrejsende gæster har adgang til klubbens lokaler. Bestyrelsen er forpligtiget til at overvåge denne bestemmelse.

Stk. 2.    Interesserede har dog tilladelse til at komme i klubbens lokaler i indtil 1 måned uden at være medlemmer.


§ 5


Tilknytning:  
 Klubben skal være medlem af Den Danske Billard Union (DDBU) og Dansk Idrætsforbund (DIF).
 Klubben er selvfølgelig underkastet samtlige disse organisationers love, vedtægter, reglementer og bestemmelser.


§ 6


Ledelse:
Stk. 1    Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen og består af:
    Formand
    Kasserer
    Næstformand
    Sekretær
    Bestyrelsesmedlem

Alle valg gælder for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, mens den samlede bestyrelse selv konstituerer sig på de øvrige poster. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, mens kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Stk. 2    Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. Såfremt den ene eller de begge træder i funktion, fungerer de på samme tidsmæssige vilkår som den/dem de erstatter.

Stk. 3    Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg i eller udenfor bestyrelsen til løsning af særlige opgaver, herunder bl.a. festudvalg, der hvert år – under forudsætning af fornøden tilslutning fra medlemmerne – afholder sociale arrangementer.

Stk. 4    Bestyrelsen tilstræber at holde møde en gang om måneden. Herudover skal der afholdes et bestyrelsesmøde såfremt et medlem af bestyrelsen ønsker dette. Såvel ordinære som ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, som ligeledes leder møderne. Sekretæren fører protokol over de afholdte møder.

Stk. 5    Bestyrelsen vælger selv delegerede til DDBU´s repræsentantskabsmøder.

Stk. 6    Bestyrelsen fastsætter kontingent samt priser på sodavand, øl, kaffe med mere.    

Stk. 7    Bestyrelsen sørger for vedligeholdelse af spillemateriale, inventar og lokaler, således at det altid er i forsvarlig stand.

Stk. 8    Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær kassereren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, nyanskaffelser over 40.000 kr. samt låneoptagelse skal godkendes på generalforsamling eller medlemsmøde. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for forpligtigelse som påhviler foreningen.

Stk. 9    Det påhviler bestyrelsen at formulere en målsætning for klubbens sportslige og økonomiske udvikling.


§7


Spilleudvalg:
Stk. 1    Til at lede turneringer og udtage hold vælger generalforsamlingen et spilleudvalg på 3 medlemmer. På lige år vælges 2 medlemmer og på ulige år 1 medlem.

Stk. 2    Spilleudvalget konstituerer sig selv med en formand og holder møde efter behov.

Stk. 3      Spilleudvalget skal sørge for at:
a)    Der på opslagstavlen ophænges tilmeldingslister til såvel holdturneringer som til individuelle turneringer udskrevet af DDBU.
b)    Der sker rettidig tilmelding til de under a) nævnte turneringer.
c)    Udtage og bekendtgøre holdene ved opslag.
d)    Der indbydes til og udskrives klubturneringer efter behov.
e)    Der indkaldes til spillermøde inden sæsonstart.


§ 8


Generalforsamling:
Stk. 1        Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med opslag i klubbens lokaler.

Stk. 3    De ordinære generalforsamlingers dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1)    Valg af dirigent og referent
2)    Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
a.    Forhandlingsprotokol
b.    Formandens beretning
c.    Spilleudvalgets beretning
3)    Regnskab
4)    Indkomne forslag
5)    Valg til tillidsposter i.h.t. § 6 stk. 1 og stk. 2, § 7 stk. 1 samt § 9 stk. 2

Stk. 4    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5    Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden/bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.

Stk. 6    Ekstraordinær generalforsamling efter anmodning fra 1/3 af medlemmerne skal finde sted senest 14 dage efter anmodningen. Bekendtgørelse herom sker ligeledes ved opslag i klubbens lokaler senest 10 dage før med angivelse af dagsorden.

Stk. 7    På forlangende af blot et medlem skal enhver afgørelse eller ethvert valg foregå ved skriftlig afstemning.

Stk. 8    Ved alle afgørelser og afstemninger gælder simpelt flertal – herfra dog undtaget afstemninger om vedtægtsændringer, hvor til kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er et forslag forkastet.

Stk. 9    Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 10    Såfremt et medlem er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan medlemmet ikke vælges til tillidsposter med mindre, der foreligger skriftligt tilsagn.

Stk. 11    Alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance er stemmeberettigede. For at være valgbar skal man være myndig.

Stk. 12    Under ”Eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger.


§ 9


Regnskab og revision:
Stk. 1    Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2    På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Stk. 3    Revisorerne foretager kritisk gennemgang af regnskabet og fremsætter eventuelt kritiske bemærkninger på generalforsamlingen.

Stk. 4    Revisorerne kan til enhver tid kræve regnskabet til gennemgang.

Stk. 5    Kassereren disponerer med nem-id over klubbens foreningskonto. På opsparingskontoen kan der kun hæves af kasserer og formand i fællesskab.

Stk. 6    Det reviderede og trykte regnskab skal opslås på tavlen i lokalet senest 6 dage før generalforsamlingen.


§ 10


Æresmedlemmer:
Stk. 1    Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

Stk. 2    Til æresmedlem kan udnævnes enhver, som har ydet en særlig indsats for Assens Billardklub af 1949 eller for Dansk Billardsport.

Stk. 3    Æresmedlemsskab er livsvarigt og medfører kontingentfritagelse

§ 11

Karantæne og eksklusion:
Stk. 1    Udviser et medlem en adfærd som er groft forstyrrende for spillets udøvelse eller for andre medlemmers trivsel, egnet til at skade Assens Billard Klub af 1949´s omdømme udadtil eller i det hele taget stridende imod klubbens ordensreglement, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem en karantæne af kortere eller længere varighed, dog længst indtil førstkommende generalforsamling, som under hensynstagen til sagens karakter afgør, om karantænen skal forlænges.

Stk. 2    Et medlem som er idømt karantæne er ikke derfor løst fra sine forpligtigelser overfor klubben.


§ 12


Klubbens opløsning:
Stk. 1    Klubben kan kun opløses efter beslutning herom på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 14 dages mellemrum og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og hvor mindst 1/3 af klubbens medlemmer er til stede.

Stk. 2    Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig efter stk. 1, skal der igen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som så kan opløse klubben uden hensyn til de fremmødtes antal, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.

Stk. 3    I tilfælde af opløsning af klubben skal dennes midler og ejendele stilles til bestyrelsens disposition til dækning af klubbens eventuelle gæld.

Stk. 4    De efter gældsdækningen eventuelt tiloversblevne værdier realiseres og deponeres sammen med eventuelle øvrige likvide midler i Assens kommune i indtil 10 år, af hensyn til muligheden for at reetablere klubben eller starte en helt ny billardklub i Assens. Såfremt der ikke indenfor dette tidsrum gives mulighed herfor, skal midlerne herefter stilles til rådighed for øvrige billardklubber i Assens kommune og fordeles efter medlemstal.


§ 13


Konduite:    
Indtræder der tilfælde, der ikke er forudset i disse vedtægter er bestyrelsen berettiget til at handle efter bedste skøn.

Således vedtaget 12-6 2017


Børge Rasmussen                 Bo Madsen                   Claus Lund


Henrik Hansen                     Jørgen Andersen